Tietosuojaseloste – Oksidia Oy:n sidosryhmärekisteri

Tietosuojaseloste – Oksidia Oy:n sidosryhmärekisteri

Päivitetty: 18.6.2021

1. Rekisterinpitäjä
Oksidia Oy, y-tunnus 2452164-4 (jäljempänä rekisterinpitäjä​)
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna
puh. 050 565 9403

2. Rekisterin nimi
Oksidia Oy:n sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden väliseen viestintään ja tiedottamiseen. Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja yhteistyökumppaneiden välisen yhteistyön toteuttamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin ja kehittämiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseen, sitä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen, sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu liittyy yhteistyöhön rekisteröidyn tai tämän edustaman yrityksen kanssa, sen valmisteluun, kehittämiseen tai päättämiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, sekä sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa viestimiseen. Asiakassuhteeseen liittyen henkilötietojen käsittely, mukaan lukien asiakkaiden henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin, on kuvattu osoitteessa https://eepos.fi/privacy-policy .

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältö koostuu kokonaan tai osittain seuraavista tietoryhmistä: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut henkilön vapaaehtoisesti ilmoittamat tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään taikka hänen edustamaltaan yritykseltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä kolmansilta tahoilta, kuten ulkopuolisten palvelutarjoajien rekistereistä, lainsäädännön sallimissa rajoissa.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän ja edellä mainittujen konserniyhtiöiden tietojenkäsittelijöille salassapitovelvollisuuden ja lainsäädännön edellyttämän sitovan tietosuojasopimuksen mukaisesti. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus henkilötietojen saantiin.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin henkilötietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia sopivien tai asianmukaisten suojatoimien toteuttamisesta.
Rekisterinpitäjä toimittaa jäljennöksen näistä suojatoimista rekisteröidyn pyynnöstä kohdan 9 mukaisesti.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Rekisterinpitäjä ylläpitää henkilötietoja ja poistaa tai anonymisoi tarpeettomia tietoja säännöllisin väliajoin. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai anonymisoidaan heti, kun niiden käsittelylle ei ole enää tarvetta tai käsittelyperustetta taikka se ei ole enää tarpeellista rekisterinpitäjälle lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

8. Rekisterin suojaus
Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein.

9. Yhteyshenkilö
Tuomas Oksanen, toimitusjohtaja
puh. 050 565 9403
tuomas@oksidia.fi

Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä yllä olevaan henkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kohdan 9 mukaisesti ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan evätä laissasäädetyin perustein.

Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä (ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdan 9 mukaisesti). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia
rekisterinpitäjältä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kohdan 9 mukaisesti.

Oikeus peruuttaa annettu suostumus
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle kohdan 9 mukaisesti. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.